Kallelse till årsmöte

Datum och tid: Lördag 2 juli 2022 10:00

Plats: Willys place – karta finns här

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 8. Ersättning till styrelsen och revisorer
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd, budget 2022/2023.
 10. Val av styrelseordförande
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleanter
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Beslut gällande stadgeändring, tidpunkt för årsmöte. Beslut 2/2
 15. Beslut gällande lantmäteriförrättning
 16. Information gällande långsiktig underhållsplan
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet finns tillgängligt
 18. Övriga frågor (ej beslutsgrundande) 
 19. Mötet avslutas

Handlingar till årsmötet finns här